انبر

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
ES6014.CR.BG ES6014.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $49.50000/ رایانه
237BLM.CR.NR 237BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - SNIPE/FLAT HE 0 $29.80000/ رایانه
ES6024S.CR.BG ES6024S.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $49.96000/ رایانه
241ABLM.CR.NR 241ABLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - TAPERED SNIPE 0 $29.80000/ رایانه
241BLM.CR.NR 241BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - SNIPE NOSE HE 0 $29.80000/ رایانه
ES6023B.CR.BG ES6023B.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $49.96000/ رایانه
ES6012.CR.BG ES6012.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $47.26000/ رایانه
234M.CR.NR 234M.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - ROUND NOSE HE 0 $29.80000/ رایانه
232M.CR.NR 232M.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - TAP. FLAT NOS 0 $29.80000/ رایانه
236BLM.CR.NR 236BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - ROUND/FLAT HE 0 $29.80000/ رایانه
ES6021.CR.BG ES6021.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $46.58000/ رایانه
ES6025.CR.BG ES6025.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $52.88000/ رایانه
ES6022.CR.BG ES6022.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $48.82000/ رایانه
231BLM.CR.NR 231BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - FLAT NOSE HEA 0 $29.80000/ رایانه
ES6023S.CR.BG ES6023S.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $47.70000/ رایانه
232BLM.CR.NR 232BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - TAP. FLAT NOS 0 $29.80000/ رایانه
235BLM.CR.NR 235BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - CHAIN NOSE HE 0 $29.80000/ رایانه
239BLM.CR.NR 239BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - FLAT NOSE HEA 0 $29.80000/ رایانه
234BLM.CR.NR 234BLM.CR.NR Ideal-Tek S.A. PRECISION PLIERS - FLAT NOSE HEA 0 $29.80000/ رایانه
ES6024.CR.BG ES6024.CR.BG Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION ERGO-TEK SLIM PLI 0 $49.96000/ رایانه