روتاری سوئیچ

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
SKSKPBE010 SKSKPBE010 ALPSALPINE SMD Multi-Directional Switches RoHS 17560 $0.39540/ رایانه
SKRHADE011 SKRHADE011 ALPSALPINE SMD Multi-Directional Switches RoHS 9890 $0.50360/ رایانه
TM-2023 TM-2023 XKB Connectivity SMD Multi-Directional Switches RoHS 5245 $0.26700/ رایانه
SKSDPCE010 SKSDPCE010 ALPSALPINE SMD Multi-Directional Switches RoHS 3859 $0.37650/ رایانه
SPVT210101 SPVT210101 ALPSALPINE SMD Multi-Directional Switches RoHS 3237 $0.17790/ رایانه
SLLB520100 SLLB520100 ALPSALPINE SMD Multi-Directional Switches RoHS 2830 $1.10520/ رایانه
SLLB120300 SLLB120300 ALPSALPINE SMD Multi-Directional Switches RoHS 2695 $1.07430/ رایانه
K1-1502SA-01 K1-1502SA-01 Korean Hroparts Elec 12.4*11.8mm Multi-Directional Switches RoHS 2502 $0.30460/ رایانه
SPVT110102 SPVT110102 ALPSALPINE SMD Multi-Directional Switches RoHS 2529 $0.20690/ رایانه
SKRHADE010 SKRHADE010 ALPSALPINE SMD Multi-Directional Switches RoHS 2318 $0.63600/ رایانه
RKJXV1220001 RKJXV1220001 ALPSALPINE Through Hole Multi-Directional Switches RoHS 2028 $1.34930/ رایانه
K1-1502SA-03 K1-1502SA-03 Korean Hroparts Elec SMD Multi-Directional Switches RoHS 1738 $0.32760/ رایانه
RKJXT1F42001 RKJXT1F42001 ALPSALPINE Through Hole Multi-Directional Switches RoHS 1631 $6.09650/ رایانه
TSW-10B-1-11B-T15 TSW-10B-1-11B-T15 Shinmei SMD Multi-Directional Switches RoHS 1481 $0.85600/ رایانه
SLLB510200 SLLB510200 ALPSALPINE SMD Multi-Directional Switches RoHS 1435 $1.22210/ رایانه
TM-1011A TM-1011A XKB Connectivity SMD Multi-Directional Switches RoHS 1344 $0.15160/ رایانه
K1-1502SA-02 K1-1502SA-02 Korean Hroparts Elec SMD Multi-Directional Switches RoHS 1349 $0.26740/ رایانه
K1-1511SA-01 K1-1511SA-01 Korean Hroparts Elec 9.5*8.9mm Multi-Directional Switches RoHS 1317 $0.54320/ رایانه
SKRHACE010 SKRHACE010 ALPSALPINE SMD Multi-Directional Switches RoHS 1292 $0.91790/ رایانه
K1-1502SA-04 K1-1502SA-04 Korean Hroparts Elec 14.95*11.8mm Multi-Directional Switches RoHS 1088 $0.31340/ رایانه