قطعات سوئیچ تنظیم - بدن

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
AS2AM4 AS2AM4 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY E-STOP NON-ILLUM 30 $5.48000/ رایانه
AS2AF6 AS2AF6 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
ASP2ALF6RL110AC ASP2ALF6RL110AC Sensata-Airpax SWITCH UNIT 22MM ILLUM BLU120V 0 $0.00000/ رایانه
AS2AMPP4 AS2AMPP4 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY E-STOP NON-ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
AS2AMLS4 AS2AMLS4 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY E-STOP NON-ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
AS2ALS4LB2P110 AS2ALS4LB2P110 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
AS2AML4 AS2AML4 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY E-STOP NON-ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
AS2ALS3LB2P110 AS2ALS3LB2P110 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
AS2ALF4LB110 AS2ALF4LB110 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
ASP2ALF4RL24 ASP2ALF4RL24 Sensata-Airpax SWITCH UNIT 22MM ILLUM RED 24V 0 $0.00000/ رایانه
ASP2AMLS4 ASP2AMLS4 Sensata-Airpax SWITCH UNIT 30MM SELECT RED 0 $0.00000/ رایانه
ASP2ALF3RL24 ASP2ALF3RL24 Sensata-Airpax SWITCH UNIT 22MM ILLUM GRN 24V 0 $0.00000/ رایانه
ASP2AF8 ASP2AF8 Sensata-Airpax SWITCH UNIT 22MM RND YEL FLUSH 0 $0.00000/ رایانه
AS2AS2E3PSR AS2AS2E3PSR Sensata-Airpax CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
AS2AP2 AS2AP2 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
ASP2AP4 ASP2AP4 Sensata-Airpax SWITCH UNIT 22MM RND RED PROJ 0 $0.00000/ رایانه
AS2ALS3LB2P24 AS2ALS3LB2P24 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY SELECTOR ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
ASP2AP3 ASP2AP3 Sensata-Airpax SWITCH UNIT 22MM RND GRN PROJ 0 $0.00000/ رایانه
AS2ALF3LB24 AS2ALF3LB24 Sensata-Airpax CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 0 $0.00000/ رایانه
AS2ATF3F4IO AS2ATF3F4IO Sensata-Airpax CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 0 $0.00000/ رایانه