تجهیزات جانبی

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
7PA100 7PA100 Ohmite MOUNTING HDWR THRU BOLT 100WATT 40 $12.28000/ رایانه
6120D-1 3-4 6120D-1 3-4 Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET ELONGATED 9 $10.18000/ رایانه
6112A-EN-170E 6112A-EN-170E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 160W 23 $19.89000/ رایانه
6112-EP-252E 6112-EP-252E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 280W 14 $18.26000/ رایانه
6111A-EN-170E 6111A-EN-170E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 160W 14 $19.89000/ رایانه
6128P-8 1-2 6128P-8 1-2 Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET ELONGATED 14 $29.51600/ رایانه
7PA200E 7PA200E Ohmite MOUNTING HDWR THRU BOLT 225WATT 624 $18.56000/ رایانه
6001E 6001E Ohmite WASHER CENTERING 100W RESISTOR 1206 $0.86500/ رایانه
6110-10 1-2E 6110-10 1-2E Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED 12 $19.76000/ رایانه
7PA160 7PA160 Ohmite MOUNTING HDWR THRU BOLT 175WATT 14 $15.64800/ رایانه
6110-EP-252E 6110-EP-252E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 280W 10 $20.90000/ رایانه
6111-EP-252E 6111-EP-252E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 280W 2 $20.90000/ رایانه
6110-8 1-2 6110-8 1-2 Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED 19 $17.30000/ رایانه
18E-100 18E-100 Ohmite BRACKET MOUNTING FOR 225W RES 4094 $1.76000/ رایانه
9S-10 9S-10 Ohmite MOUNTING BRACKET 25/50/75W 628 $2.75000/ رایانه
6110-8 1-2E 6110-8 1-2E Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED 19 $15.86000/ رایانه
18-100 18-100 Ohmite BRACKET MOUNTING FOR 225W RES 0 $0.00000/ رایانه
6126P-8 1-2E 6126P-8 1-2E Ohmite MOUNTING BRACKET 1 RESISTOR 43 $19.02000/ رایانه
6101-4 6101-4 Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED 36 $13.22000/ رایانه
6104-6 1-2E 6104-6 1-2E Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED 117 $14.85000/ رایانه