درایور LED

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
3021-A-N-700 3021-A-N-700 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 700MA 7SIP 6 $15.99000/ رایانه
3021-D-N-700 3021-D-N-700 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP 19 $12.99000/ رایانه
3021-A-N-350 3021-A-N-350 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 350MA 7SIP 6 $15.99000/ رایانه
7021-D-I-350 7021-D-I-350 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP 0 $0.00000/ رایانه
3021-A-E-500 3021-A-E-500 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 500MA 7SIP 6 $16.99000/ رایانه
3021-A-N-1000 3021-A-N-1000 LEDdynamics Inc. LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP 6 $15.99000/ رایانه
3021-A-E-1000 3021-A-E-1000 LEDdynamics Inc. LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP 6 $16.99000/ رایانه
3021-A-I-350 3021-A-I-350 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 350MA 7SIP 15 $19.99000/ رایانه
3021-D-E-700 3021-D-E-700 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP 1107 $13.99000/ رایانه
7021-D-I-1000 7021-D-I-1000 LEDdynamics Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 0 $0.00000/ رایانه
3021-D-I-1000 3021-D-I-1000 LEDdynamics Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 416 $16.99000/ رایانه
7021-D-E-1000 7021-D-E-1000 LEDdynamics Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 0 $0.00000/ رایانه
3021-A-N-500 3021-A-N-500 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC AC/DC 32V 500MA 7SIP 6 $15.99000/ رایانه
3021-D-E-350 3021-D-E-350 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP 841 $13.99000/ رایانه
7021-D-N-350 7021-D-N-350 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP 0 $0.00000/ رایانه
7021-D-N-500 7021-D-N-500 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 500MA 7SIP 0 $0.00000/ رایانه
3021-A-I-1000 3021-A-I-1000 LEDdynamics Inc. LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP 5 $19.99000/ رایانه
3021-D-N-1000 3021-D-N-1000 LEDdynamics Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 24 $12.99000/ رایانه
7021-D-N-1000 7021-D-N-1000 LEDdynamics Inc. LED SUPPLY CC BUCK 32V 1A 7SIP 0 $0.00000/ رایانه
7021-D-E-700 7021-D-E-700 LEDdynamics Inc. LED SUPP CC BUCK 32V 700MA 7SIP 0 $0.00000/ رایانه