چراغ روشنایی - COBs، موتورهای حرفه ای، ماژول

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
CXA1820-0000-000N0YN435G CXA1820-0000-000N0YN435G CREE SMD,17.85x17.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 95 $3.76240/ رایانه
CXA1304-0000-000C0HC240G CXA1304-0000-000C0HC240G CREE SMD,13.35x13.35mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 95 $1.42320/ رایانه
CXA1816-0000-000N0YM235G CXA1816-0000-000N0YM235G CREE SMD,17.85x17.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 95 $3.08690/ رایانه
CXA1816-0000-000N0HP465F CXA1816-0000-000N0HP465F CREE SMD,17.85x17.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 95 $2.99070/ رایانه
CXA1820-0000-000N0HQ465F CXA1820-0000-000N0HQ465F CREE SMD,17.85x17.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 95 $3.56990/ رایانه
CXA1512-0000-000F00K427G CXA1512-0000-000F00K427G CREE SMD,15.85x15.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 95 $3.09720/ رایانه
CXA1507-0000-000N0YE227G CXA1507-0000-000N0YE227G CREE SMD,15.85x15.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $1.93540/ رایانه
CXA1507-0000-000N00G227G CXA1507-0000-000N00G227G CREE SMD,15.85x15.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $1.85800/ رایانه
CXA1304-0000-000N0Y9435G CXA1304-0000-000N0Y9435G CREE SMD,13.35x13.35mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $1.55380/ رایانه
CXA1304-0000-000N0Y9430G CXA1304-0000-000N0Y9430G CREE SMD,13.35x13.35mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $1.55380/ رایانه
CXA1304-0000-000N0HC257F CXA1304-0000-000N0HC257F CREE SMD,13.35x13.35mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $1.42320/ رایانه
CXA1304-0000-000F0Y9427G CXA1304-0000-000F0Y9427G CREE SMD,13.35x13.35mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $1.55380/ رایانه
CXA1820-0000-000N0HQ440G CXA1820-0000-000N0HQ440G CREE SMD,17.85x17.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $3.56990/ رایانه
CXA1816-0000-000N0HP450G CXA1816-0000-000N0HP450G CREE SMD,17.85x17.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $2.99070/ رایانه
CXA1816-0000-000N0HP240G CXA1816-0000-000N0HP240G CREE SMD,17.85x17.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $2.99070/ رایانه
CXA1512-0000-000N0YJ230G CXA1512-0000-000N0YJ230G CREE SMD,15.85x15.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $2.41150/ رایانه
CXA1512-0000-000N0HM240G CXA1512-0000-000N0HM240G CREE SMD,15.85x15.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $3.09720/ رایانه
CXA1507-0000-000N00G230G CXA1507-0000-000N00G230G CREE SMD,15.85x15.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $1.85800/ رایانه
CXA1507-0000-000F00G230G CXA1507-0000-000F00G230G CREE SMD,15.85x15.85mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $1.85800/ رایانه
CXA1304-0000-000N0HC240G CXA1304-0000-000N0HC240G CREE SMD,13.35x13.35mm Light Emitting Diodes (LED) RoHS 96 $1.42320/ رایانه