لامپ - لامپ های رشته ای، در ماهیهای

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
1.90180.4750000 1.90180.4750000 RAFI USA LAMP INCAND RT-1.25 BI-PIN 28V 10 $9.92000/ رایانه
5210313 5210313 Dialight LAMP INCAND RT-3.25 MIN BAYO 28V 0 $0.00000/ رایانه
5219053 5219053 Dialight LAMP NEON RT-3.25 MIN BAYO 125V 0 $0.00000/ رایانه
5210327 5210327 Dialight LAMP INCAND RT-1.75 MIDG FLA 28V 0 $0.00000/ رایانه
5219054 5219054 Dialight LAMP NEON RT-3.25 MIN BAYO 125V 0 $0.00000/ رایانه
SM1240M SM1240M JKL Components Corp. LAMP INCAND RT-1.25 TELE SLD 12V 10 $0.92250/ رایانه
7154 7154 JKL Components Corp. LAMP INCAND 3MM T-1 AXIAL 5V 0 $0.00000/ رایانه
SM3020S SM3020S JKL Components Corp. LAMP INCAND RT-1.5 TELE SLD 30V 0 $0.00000/ رایانه
1974D 1974D JKL Components Corp. LAMP HALOGEN RT-3 PC PINS 6V 0 $0.00000/ رایانه
6S6-145V-DCB 6S6-145V-DCB JKL Components Corp. LAMP INCAND RS-6 DBL BAYO 145V 10 $0.96750/ رایانه
E37 E37 JKL Components Corp. LAMP INCAND RT-1.5 WEDGE 14V 12 $0.56480/ رایانه
E13522 E13522 JKL Components Corp. LAMP INCAND RT-1.5 WEDGE 24V 12 $0.47000/ رایانه
CNW1-23 CNW1-23 JKL Components Corp. LAMP INCAND RT-1 NEO-WEDGE 14V 12 $0.58500/ رایانه
311 311 JKL Components Corp. LAMP INCAND RS-11 SGL BAYO 28V 10 $2.16000/ رایانه
GF780 GF780 JKL Components Corp. LAMP INCAND 6MM T-2 FUSE 3AG 12V 196 $4.77000/ رایانه
316 316 JKL Components Corp. LAMP INCAND RT-3.25 MINI BAYO 6V 10 $0.45000/ رایانه
SM1250S SM1250S JKL Components Corp. LAMP INCAND RT-1.5 TELE SLD 12V 10 $0.92250/ رایانه
1383 1383 JKL Components Corp. LAMP INCAND RR-12 SGL BAYO 13V 0 $0.00000/ رایانه
SM2420M SM2420M JKL Components Corp. LAMP INCAND RT-1.25 TELE SLD 24V 10 $0.92250/ رایانه
325 325 JKL Components Corp. LAMP INCAND RT-1.25 SPEC MIDG 3V 10 $0.90000/ رایانه