فیبر نوری - تضعیف کننده

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
HMU-PAT-FH-K105 HMU-PAT-FH-K105 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 5DB 0 $0.00000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A01R1(20) HMU-PJAT1K-A01R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ رایانه
HMU-PAT-FH-K102 HMU-PAT-FH-K102 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 2DB 0 $0.00000/ رایانه
HRFC-AT1S-B05A(61) HRFC-AT1S-B05A(61) Hirose Electric Co Ltd CONN FC ATTENUATOR 5DB 16 $169.50000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A06R1 HMU-PJAT1K-A06R1 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 6DB 0 $0.00000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A05R1(20) HMU-PJAT1K-A05R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A01R-MUASA(20) HMU-PJAT1K-A01R-MUASA(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $102.00000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A04R1(20) HMU-PJAT1K-A04R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ رایانه
HMU-PAT-FH-K120 HMU-PAT-FH-K120 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 20DB 0 $0.00000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A10R-MUASA(20) HMU-PJAT1K-A10R-MUASA(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $102.00000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A04R1 HMU-PJAT1K-A04R1 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 4DB 0 $0.00000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A03R1 HMU-PJAT1K-A03R1 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR FIXED 3DB 0 $0.00000/ رایانه
HMU-PAT-FH-K115 HMU-PAT-FH-K115 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 15DB 0 $0.00000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A20R-MUASA(20) HMU-PJAT1K-A20R-MUASA(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $102.00000/ رایانه
HMU-PAT-FH-K103 HMU-PAT-FH-K103 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 3DB 0 $0.00000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A09R1(20) HMU-PJAT1K-A09R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ رایانه
HMU-PAT-FH-K104 HMU-PAT-FH-K104 Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR IN-LINE 4DB 0 $0.00000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A03R1(20) HMU-PJAT1K-A03R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A08R1(20) HMU-PJAT1K-A08R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ رایانه
HMU-PJAT1K-A07R1(20) HMU-PJAT1K-A07R1(20) Hirose Electric Co Ltd CONN MU ATTENUATOR 16 $91.80000/ رایانه