نمایش ماژول ها - ال سی دی، OLED، گرافیک

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
11655-01_T4 11655-01_T4 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS013B7DH05 24 $22.68000/ رایانه
12380-06_T1 12380-06_T1 FLEx Lighting FLEX FLP ON JDI LPM027M128B 24 $46.31000/ رایانه
11103-06_T5 11103-06_T5 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS027B7DH01 24 $38.29000/ رایانه
12616-01_T1 12616-01_T1 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS018B7DH02 24 $30.49000/ رایانه
11049-06_T7 11049-06_T7 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS013B7DH03 24 $22.68000/ رایانه
11655-03_T4 11655-03_T4 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS013B7DH05 528 $22.68000/ رایانه
12378-01_T1 12378-01_T1 FLEx Lighting FLEX FLP ON JDI LPM013M126A 24 $35.11000/ رایانه
12222-06_T2 12222-06_T2 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS032B7DD02 233 $48.13000/ رایانه
12616-03_T1 12616-03_T1 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS018B7DH02 24 $30.49000/ رایانه
11049-01_T7 11049-01_T7 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS013B7DH03 280 $22.68000/ رایانه
11103-03_T5 11103-03_T5 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS027B7DH01 1 $38.29000/ رایانه
12378-06_T1 12378-06_T1 FLEx Lighting FLEX FLP ON JDI LPM013M126A 24 $35.11000/ رایانه
11049-03_T7 11049-03_T7 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS013B7DH03 268 $22.68000/ رایانه
11655-06_T4 11655-06_T4 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS013B7DH05 24 $22.68000/ رایانه
12342-06_T2 12342-06_T2 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS044Q7DH01 24 $75.20000/ رایانه
12378-03_T1 12378-03_T1 FLEx Lighting FLEX FLP ON JDI LPM013M126A 23 $35.11000/ رایانه
12222-03_T2 12222-03_T2 FLEx Lighting FLEX FLP ON SHARP LS032B7DD02 2 $48.13000/ رایانه
12433-06_T1 12433-06_T1 FLEx Lighting FLEX FLP ON JDI LPM044M141A 24 $87.21000/ رایانه
12380-03_T1 12380-03_T1 FLEx Lighting FLEX FLP ON JDI LPM027M128B 142 $46.31000/ رایانه
12380-01_T1 12380-01_T1 FLEx Lighting FLEX FLP ON JDI LPM027M128B 24 $46.31000/ رایانه