ترانزیستور - دوقطبی (BJT) - آرایه، قبل از مغرضانه

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
BCR 116S E6727 BCR 116S E6727 Infineon Technologies TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 0 $0.00000/ رایانه
BCR10PNH6327XTSA1 BCR10PNH6327XTSA1 Infineon Technologies TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 15000 $0.07503/ رایانه
BCR141SH6327XTSA1 BCR141SH6327XTSA1 Infineon Technologies TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 0 $0.04838/ رایانه
BCR48PNH6433XTMA1 BCR48PNH6433XTMA1 Infineon Technologies TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 0 $0.05141/ رایانه
BCR148SE6433HTMA1 BCR148SE6433HTMA1 Infineon Technologies TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 0 $0.00000/ رایانه
BCR523UE6433HTMA1 BCR523UE6433HTMA1 Infineon Technologies TRANS 2NPN PREBIAS 0.33W SC74 0 $0.08512/ رایانه
BCR22PNH6433XTMA1 BCR22PNH6433XTMA1 Infineon Technologies TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 0 $0.05141/ رایانه
BCR 22PN H6727 BCR 22PN H6727 Infineon Technologies TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 0 $0.00000/ رایانه
BCR148SH6433XTMA1 BCR148SH6433XTMA1 Infineon Technologies TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 0 $0.05141/ رایانه
BCR108SH6433XTMA1 BCR108SH6433XTMA1 Infineon Technologies TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 0 $0.00000/ رایانه
BCR08PNH6327XTSA1 BCR08PNH6327XTSA1 Infineon Technologies TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 0 $0.05141/ رایانه
BCR10PNH6727XTSA1 BCR10PNH6727XTSA1 Infineon Technologies TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 0 $0.05141/ رایانه
BCR119SE6433HTMA1 BCR119SE6433HTMA1 Infineon Technologies TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 0 $0.00000/ رایانه
BCR48PNE6327BTSA1 BCR48PNE6327BTSA1 Infineon Technologies TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 0 $0.00000/ رایانه
BCR141SE6327BTSA1 BCR141SE6327BTSA1 Infineon Technologies TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363 0 $0.00000/ رایانه
BCR10PNE6327BTSA1 BCR10PNE6327BTSA1 Infineon Technologies TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 0 $0.00000/ رایانه
BCR169SE6327BTSA1 BCR169SE6327BTSA1 Infineon Technologies TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363 0 $0.00000/ رایانه
BCR08PNH6727XTSA1 BCR08PNH6727XTSA1 Infineon Technologies TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 0 $0.05141/ رایانه
BCR08PNH6433XTMA1 BCR08PNH6433XTMA1 Infineon Technologies TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363 0 $0.05141/ رایانه
BCR183SE6327BTSA1 BCR183SE6327BTSA1 Infineon Technologies TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT363 0 $0.00000/ رایانه