این رسانه ها و عایق ها،

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
DSC-PROG-1612 DSC-PROG-1612 Microchip Tech Pre-ordered Products RoHS 0 $161.22340/ رایانه
DSC-PROG-8101-2520 DSC-PROG-8101-2520 Microchip Technology KIT 6POS 2.5X2.0 SOCKET DSC8101 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8124-3225 DSC-PROG-8124-3225 Microchip Technology KIT 4POS 5.0X3.2 SOCKET 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8103-2520 DSC-PROG-8103-2520 Microchip Technology KIT 6POS 2.5X2.0 SOCKET DSC8103 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8002-5032 DSC-PROG-8002-5032 Microchip Technology KIT 4POS 3.2X2.5 SOCKET 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8102-5032 DSC-PROG-8102-5032 Microchip Technology KIT 6POS 5.0X3.2 SOCKET DSC8102 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8102-3225 DSC-PROG-8102-3225 Microchip Technology KIT 6POS 3.2X2.5 SOCKET DSC8102 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8103-5032 DSC-PROG-8103-5032 Microchip Technology KIT 6POS 5.0X3.2 SOCKET DSC8103 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8122-7050 DSC-PROG-8122-7050 Microchip Technology KIT 4POS 5.0X3.2 SOCKET 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8102-7050 DSC-PROG-8102-7050 Microchip Technology KIT 6POS 7.0X5.0 SOCKET DSC8102 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8102-2520 DSC-PROG-8102-2520 Microchip Technology KIT 6POS 2.5X2.0 SOCKET DSC8102 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8103-7050 DSC-PROG-8103-7050 Microchip Technology KIT 6POS 7.0X5.0 SOCKET DSC8103 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8103-3225 DSC-PROG-8103-3225 Microchip Technology KIT 6POS 3.2X2.5 SOCKET DSC8103 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8122-5032 DSC-PROG-8122-5032 Microchip Technology KIT 4POS 5.0X3.2 SOCKET DSC8122 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-5032 DSC-PROG-5032 Microchip Technology 5032 SOCKET CARD WITH 10 BLANK D 6 $39.99000/ رایانه
DSC-PROG-8004-3225 DSC-PROG-8004-3225 Microchip Technology KIT 4POS 3.2X2.5 SOCKET DSC8004 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-8101-7050 DSC-PROG-8101-7050 Microchip Technology KIT 4POS 7.0X5.0 SOCKET DSC8101 0 $0.00000/ رایانه
DSC-PROG-2520 DSC-PROG-2520 Microchip Technology 2520 SOCKET CARD WITH 10 BLANK D 5 $39.99000/ رایانه
DSC-PROG-7050 DSC-PROG-7050 Microchip Technology 7050 SOCKET CARD WITH 10 BLANK D 4 $39.99000/ رایانه
DSC-PROG-8101-3225 DSC-PROG-8101-3225 Microchip Technology KIT 4POS 3.2X2.5 SOCKET DSC8101 0 $0.00000/ رایانه