ترمینال بلوک - سرصفحه ها، دو شاخه برق

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
14120516001000 14120516001000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM 12 $1.25400/ رایانه
14120517001000 14120517001000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM 12 $1.25400/ رایانه
14110213002000 14110213002000 HARTING TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 2.54MM 9 $0.54000/ رایانه
14310913101000 14310913101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 9POS STR 2.54MM 71 $3.93000/ رایانه
14310313101160 14310313101160 HARTING TERM BLOCK PLUG 3POS STR 2.54MM 245 $1.92000/ رایانه
14110313002000 14110313002000 HARTING TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 2.54MM 9 $0.70200/ رایانه
14120814002000 14120814002000 HARTING TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.5MM 81 $2.65000/ رایانه
14110713001000 14110713001000 HARTING TERM BLOCK HDR 7POS VERT 2.54MM 9 $1.38250/ رایانه
14310313101000 14310313101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 3POS STR 2.54MM 649 $1.39000/ رایانه
14111013001000 14111013001000 HARTING TERM BLOCK HDR 10POS VERT 2.54MM 9 $2.19300/ رایانه
14310517102000 14310517102000 HARTING TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM 23 $3.42000/ رایانه
14110813001000 14110813001000 HARTING TERM BLOCK HDR 8POS VERT 2.54MM 9 $1.54000/ رایانه
14110513002000 14110513002000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 2.54MM 600 $0.99750/ رایانه
14110513001000 14110513001000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS VERT 2.54MM 9 $1.05000/ رایانه
14311016402000 14311016402000 HARTING TERM BLOCK PLUG 10POS 90DEG 5MM 73 $7.92000/ رایانه
14110413001000 14110413001000 HARTING TERM BLOCK HDR 4POS VERT 2.54MM 2 $0.89250/ رایانه
14120416002000 14120416002000 HARTING TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM 450 $1.54000/ رایانه
14311213101000 14311213101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 12POS STR 2.54MM 71 $5.25000/ رایانه
14310813101000 14310813101000 HARTING TERM BLOCK PLUG 8POS STR 2.54MM 4 $3.00000/ رایانه
14120517002000 14120517002000 HARTING TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM 12 $1.25400/ رایانه