ترمینال بلوک - سد بلوک

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
BA211T BA211T IDEC BA SERIES TERMINAL BLOCK 19 $4.23000/ رایانه
BAF111SU BAF111SU IDEC BA SERIES TERMINAL BLOCK 40 $6.79000/ رایانه
BA111T BA111T IDEC BA SERIES TERMINAL BLOCK 774 $4.15000/ رایانه
0620220000 0620220000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 4CIRCUIT 20 $10.12000/ رایانه
0620420000 0620420000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 2CIRCUIT 186 $7.54000/ رایانه
7906210000 7906210000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 12CIRCUIT 50 $12.63000/ رایانه
7906080000 7906080000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 4CIRCUIT 483 $8.63000/ رایانه
7906110000 7906110000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 2CIRCUIT 200 $3.70000/ رایانه
0624720000 0624720000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 2CIRCUIT 400 $3.88000/ رایانه
0625120000 0625120000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 4CIRCUIT 100 $8.63000/ رایانه
0140620000 0140620000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 6CIRCUIT 15 $13.21000/ رایانه
7906250000 7906250000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 5CIRCUIT 60 $11.31000/ رایانه
7906040000 7906040000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 2CIRCUIT 100 $7.87000/ رایانه
0620320000 0620320000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 3CIRCUIT 100 $8.82000/ رایانه
0273920000 0273920000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 3CIRCUIT 150 $5.14000/ رایانه
0134420000 0134420000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 2CIRCUIT 100 $7.07000/ رایانه
0243520000 0243520000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 12CIRCUIT 15 $12.26000/ رایانه
0244220000 0244220000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 16CIRCUIT 1 $16.25000/ رایانه
0273820000 0273820000 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 2CIRCUIT 130 $3.88000/ رایانه
24356 24356 Weidmüller CONN BARRIER STRIP 12CIRCUIT 0 $0.00000/ رایانه