اتصالات مستطیل - سرصفحه ها، تخصص پین

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
05-0600-11 05-0600-11 Aries Electronics 0600 STRIP-LINE HDR COINED CNTCT 4 $0.83250/ رایانه
14-6625-21 14-6625-21 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $4.10000/ رایانه
22-4625-11 22-4625-11 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $8.26200/ رایانه
40-6625-31 40-6625-31 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $12.48460/ رایانه
06-6625-71 06-6625-71 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $3.26000/ رایانه
10-2625-71 10-2625-71 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $4.28000/ رایانه
09-0600-20 09-0600-20 Aries Electronics 0600 STRIP-LINE HDR COINED CNTCT 4 $1.28250/ رایانه
20-6625-71 20-6625-71 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $7.14600/ رایانه
30-6625-20 30-6625-20 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $6.31800/ رایانه
24-6625-11 24-6625-11 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $8.31660/ رایانه
12-0600-21 12-0600-21 Aries Electronics 0600 STRIP-LINE HDR COINED CNTCT 4 $2.09259/ رایانه
26-6625-21 26-6625-21 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $6.51600/ رایانه
12-600-11 12-600-11 Aries Electronics 600 DIP HDR COINED CONTACTS 4 $2.07000/ رایانه
12-6625-71 12-6625-71 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $4.75000/ رایانه
02-6625-70 02-6625-70 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $1.30000/ رایانه
22-0600-11 22-0600-11 Aries Electronics 0600 STRIP-LINE HDR COINED CNTCT 4 $3.71258/ رایانه
28-8625-70 28-8625-70 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $6.35400/ رایانه
24-3625-70 24-3625-70 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $6.19400/ رایانه
22-3625-21 22-3625-21 Aries Electronics 625 DIP HDR SCRW MACH CONTACT 5 $6.46000/ رایانه
24-0625-70 24-0625-70 Aries Electronics 0625 PIN-LINE HDR SCRW MACH CONT 5 $6.62400/ رایانه