سوکت استوانه ای - Backshells و بست کابل

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
1-206062-4 1-206062-4 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 1998 $1.78240/ رایانه
182652-1 182652-1 TE Connectivity Terminals RoHS 96 $3.32070/ رایانه
192922-1310 192922-1310 ITT Connectors - Housings RoHS 6 $5.53100/ رایانه
206070-8 206070-8 TE Connectivity Circular Connectors RoHS 2 $2.23960/ رایانه
206138-8 206138-8 TE Connectivity Connectors - Housings RoHS 0 $2.30660/ رایانه
206966-7 206966-7 TE Connectivity Connectors - Housings RoHS 0 $2.50600/ رایانه
1-206062-6 1-206062-6 TE Connectivity Connectors - Accessories RoHS 0 $3.18660/ رایانه
182661-1 182661-1 TE Connectivity Circular Connectors RoHS 0 $4.66130/ رایانه
1546350-2 1546350-2 TE Connectivity Housing Pre-ordered Connectors RoHS 0 $26.78680/ رایانه
1546348-2 1546348-2 TE Connectivity Housing Pre-ordered Connectors RoHS 0 $49.34360/ رایانه
182663-1 182663-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $5.24570/ رایانه
207774-3 207774-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $32.92790/ رایانه
208945-8 208945-8 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $40.91830/ رایانه
207008-5 207008-5 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $8.15720/ رایانه
1546348-2 1546348-2 TE Connectivity Housing Pre-ordered Connectors RoHS 0 $49.34360/ رایانه
207774-3 207774-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $32.92790/ رایانه
208945-8 208945-8 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $40.91830/ رایانه
182655-1 182655-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $8.32220/ رایانه
1445730-1 1445730-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $21.90380/ رایانه
206358-5 206358-5 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $8.61610/ رایانه