حالت جامد روشنایی کابل

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
SSL11-P4LP0-B22A02 SSL11-P4LP0-B22A02 Amphenol LTW SSL1.1WIRE ASSY WITH W2B LOCK 6 $1.76851/ رایانه
SSL11-P2LP0-W22A01 SSL11-P2LP0-W22A01 Amphenol LTW SSL1.1 WIRE ASSY WITH W2W LOCK 6 $0.80340/ رایانه
SSL12-J4LJ0-020A01 SSL12-J4LJ0-020A01 Amphenol LTW SSL1.2 WIRE ASSEMBLY 5A 6 $0.94091/ رایانه
SSL11-J4LJ0-022A01 SSL11-J4LJ0-022A01 Amphenol LTW SSL1.1 WIRE ASSY W/O LOCK 6 $2.01366/ رایانه
SSL11-P2L2P-022D06 SSL11-P2L2P-022D06 Amphenol LTW SSL1.1 FLAT CABLE W/O LOCK 6 $1.05060/ رایانه
SSL11-J6LJ0-W22A04 SSL11-J6LJ0-W22A04 Amphenol LTW SSL1.1 WIRE ASSY WITH W2W LOCK 6 $2.94168/ رایانه
SSL11-P4LP0-W22A02 SSL11-P4LP0-W22A02 Amphenol LTW SSL1.1 WIRE ASSY WITH W2W LOCK 6 $1.76851/ رایانه
SSL12-P4LP0-M20A02 SSL12-P4LP0-M20A02 Amphenol LTW SSL1.2 WIRE ASSEMBLY 5A 6 $1.25454/ رایانه
SSL11-P4LJP-022D06 SSL11-P4LJP-022D06 Amphenol LTW SSL1.1 FLAT CABLE W/O LOCK 6 $2.27630/ رایانه
SSL11-P2LP0-W22A04 SSL11-P2LP0-W22A04 Amphenol LTW SSL1.1 WIRE ASSY WITH W2W LOCK 6 $0.97335/ رایانه
SSL11-J4LJ0-W22A04 SSL11-J4LJ0-W22A04 Amphenol LTW SSL1.1 WIRE ASSY WITH W2W LOCK 6 $2.01366/ رایانه
SSL11-J2L2J-T22D06 SSL11-J2L2J-T22D06 Amphenol LTW SSL1.1 FLAT CABLE W2W LOCKX2 6 $1.25145/ رایانه
SSL11-J4LJ0-B22A06 SSL11-J4LJ0-B22A06 Amphenol LTW SSL1.1 WIRE ASSY WITH W2B LOCK 6 $2.25879/ رایانه
SSL11-P2LP0-B22A02 SSL11-P2LP0-B22A02 Amphenol LTW SSL1.1WIRE ASSY WITH W2B LOCK 6 $0.86520/ رایانه
SSL11-J6LJ0-022A01 SSL11-J6LJ0-022A01 Amphenol LTW SSL1.1 WIRE ASSY W/O LOCK 6 $2.27630/ رایانه
SSL12-J2LJ0-020A04 SSL12-J2LJ0-020A04 Amphenol LTW SSL1.2 WIRE ASSEMBLY 6 $0.80752/ رایانه
SSL11-P6LP0-W22A02 SSL11-P6LP0-W22A02 Amphenol LTW SSL1.1 WIRE ASSY WITH W2W LOCK 6 $2.57397/ رایانه
SSL11-J4L2J-T22D06 SSL11-J4L2J-T22D06 Amphenol LTW SSL1.1 FLAT CABLE W2W LOCKX2 6 $2.50393/ رایانه
SSL11-P4L2P-022D06 SSL11-P4L2P-022D06 Amphenol LTW SSL1.1 FLAT CABLE W/O LOCK 6 $2.27630/ رایانه
SSL11-J6LJ0-B22A01 SSL11-J6LJ0-B22A01 Amphenol LTW SSL1.1WIRE ASSY WITH W2B LOCK 6 $3.06425/ رایانه