تخت فلکس، کابل روبان بلوز

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
15-007-152FB 15-007-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 15POS 2.54MM 7 5 $5.83190/ رایانه
15-001.75.152FB 15-001.75.152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 15POS 2.54MM 1.75 5 $0.94500/ رایانه
03-005-152FB 03-005-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 3POS 2.54MM 5 5 $0.65249/ رایانه
06-003-152FB 06-003-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 6POS 2.54MM 3 5 $0.58503/ رایانه
12-002-152FB 12-002-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 12POS 2.54MM 2 5 $0.76500/ رایانه
19-002-152FB 19-002-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 19POS 2.54MM 2 5 $1.37256/ رایانه
10-010-125FB 10-010-125FB Aries Electronics CABLE JUMPER 10POS 2.54MM 10 5 $3.64516/ رایانه
06-001.5-152FB 06-001.5-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 6POS 2.54MM 1.5 5 $0.58503/ رایانه
15-004-152FB 15-004-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 15POS 2.54MM 4 5 $2.16000/ رایانه
19-003-152FB 19-003-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 19POS 2.54MM 3 5 $2.09259/ رایانه
15-001.25-152FB 15-001.25-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 15POS 2.54MM 1.25 5 $0.94500/ رایانه
06-006-152FB 06-006-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 6POS 2.54MM 6 5 $1.28250/ رایانه
09-004-152FB 09-004-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 9POS 2.54MM 4 5 $1.28250/ رایانه
10-001.4-152FB 10-001.4-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 10POS 2.54MM 1.4 5 $0.63000/ رایانه
20-004-152FB 20-004-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 20POS 2.54MM 4 5 $2.90256/ رایانه
13-001-152FB 13-001-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 13POS 2.54MM 1 5 $0.81000/ رایانه
18-012-152FB 18-012-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 18POS 2.54MM 12 5 $6.40222/ رایانه
04-002.25-152FB 04-002.25-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 4POS 2.54MM 2.25 5 $0.34000/ رایانه
04-002-152FB 04-002-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 4POS 2.54MM 2 5 $0.26400/ رایانه
08-005-152FB 08-005-152FB Aries Electronics CABLE JUMPER 8POS 2.54MM 5 5 $1.46247/ رایانه