کابل فایروایر (IEEE 1394)

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
1821021-15 1821021-15 Qualtek CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 15 0 $0.00000/ رایانه
1821017-10 1821017-10 Qualtek CBL IEEE1394 4POS TO 4POS 10 0 $0.00000/ رایانه
1821011-06 1821011-06 Qualtek CBL IEEE1394 4POS TO 4POS 6 0 $0.00000/ رایانه
1821015-10 1821015-10 Qualtek CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 10 0 $0.00000/ رایانه
1821013-10 1821013-10 Qualtek CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 10 0 $0.00000/ رایانه
1821019-15 1821019-15 Qualtek CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 15 0 $0.00000/ رایانه
1821007-06 1821007-06 Qualtek CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 6 0 $0.00000/ رایانه
1821001-03 1821001-03 Qualtek CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 3 0 $0.00000/ رایانه
1821023-15 1821023-15 Qualtek CBL IEEE1394 4POS TO 4POS 15 0 $0.00000/ رایانه
1821003-03 1821003-03 Qualtek CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 3 0 $0.00000/ رایانه
1821005-03 1821005-03 Qualtek CBL IEEE1394 4POS TO 4POS 3 0 $0.00000/ رایانه
1821009-06 1821009-06 Qualtek CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 6 0 $0.00000/ رایانه
FW-1000-CA006 FW-1000-CA006 Cicoil CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 6 3 $67.83000/ رایانه
FW-1000-CA003 FW-1000-CA003 Cicoil CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 3 3 $42.84000/ رایانه
0687690029 0687690029 Molex CBL IEEE1394 9POS TO 9POS 15 0 $0.00000/ رایانه
1654141 1654141 Phoenix Contact CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 1.64 0 $0.00000/ رایانه
1654251 1654251 Phoenix Contact CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 16 0 $0.00000/ رایانه
1654002 1654002 Phoenix Contact CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 3.28 7 $80.94000/ رایانه
1654015 1654015 Phoenix Contact CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 6.56 7 $82.30000/ رایانه
1655849 1655849 Phoenix Contact CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 25 7 $141.45000/ رایانه