ضمانت کیفیت

تعهد کیفیت

 

آ. فقط قطعات جدید و اصلی
ب ضمانت 12 ماهه
ج. بدون تقلبی: اگر قطعه ای تقلبی باشد ، ما برگشت یا تعویض را بدون قید و شرط می پذیریم.